ᑐᙵᓱᒋᑎ ᐅᒪᑎ
ᕿᑐᕐᖏᐅᓂᕐᒧ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᕐᒧᑦ

 


ᑐᕌᕐᕕᒋᔭᕗᑦ ᐃᖃᔪᖅᑐᐃᑲᓐᓂᕐᓗᑕ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᕿᑐᕐᖏᐅᖅᐸᒃᑐᓄᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ. ᑐᕌᖅᑕᕗᑦ

ᕿᑐᕐᖏᐅᖅᐸᒃᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᒌᑦᓄᑦ ᐃᒃᐱᒋᔭᖃᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᖅᑕᐅᓂᕐᒥᒃ, ᖃᐅᔨᕚᓕᕐᓗᑎᒡᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔪᖏᓇᓱᒋᕚᓪᓕᕐᓗᑎᒡᓗ.

ᑭᒃᑰᒪᖔᑦᑕ:

ᕉᑕ ᐃᓄᑦᑎᑐ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᒃ, ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒡᓗ, ᐃᓕᓴᐃᔨ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᕐᓂᓱᒃᓰᓂᕐᒥᒃ ᐅᖃᐅᔪᐃᔨᐅᔪᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᖅ. ᒦᒐᓐ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᕐᓂᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓂᓵᖅᓯᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑎ, ᐃᕕᐊᖏᕐᒥᓪᓗ ᐊᒫᒪᒃᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ, ᐃᓂᓱᖕᓂᕐᒥᒡᓗ ᐃᓕᓴᐃᔨ. ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᐊᔪᙱᓂᑎᒃ ᖃᐅᔨᒪᓂᑎᒡᓗ ᕿᑐᕐᖏᐅᓂᐅᑉ ᕿᑐᕐᖏᐅᕈᓇᕐᓂᐅᓗ, ᓯᖓᐃᓂᐅᓪᓗ, ᐃᕐᓂᓱᓂᐅᓪᓗ, ᓄᑕᕋᓛᓪᓗ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᕙᓂᖓᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓯᒪᔫᒃ ᕿᑐᕐᖏᐅᖅᑐᓂ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒥᒃ. ᐆᒪᑎ ᕿᑐᕐᖏᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᕗᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒡᓗ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒥ ᑕᕝᕙᓂ ᐱᔨᑦᑎᕋᔭᖅᑐᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᓗ ᐃᕐᓂᓱᒃᐸᒃᑐᓂᒃ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ.

ᖃᓄᖅ ᐱᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᐸ


ᑖᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᒐᔭᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᒐᔭᖅᖢᓂᓗ ᕿᑐᕐᖏᐅᕈᓐᓇᓂᕐᒥᒃ, ᓯᖓᐃᓂᕐᒥᒃ, ᐃᕐᓂᓂᕐᒥᒃ, ᐃᕐᓂᓱᖕᓂᕐᒥᒡᓗ, ᐃᕕᐊᖏᕐᒥᓪᓗ ᐊᒫᒪᒃᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ, ᐃᓄᐃᓵᑐᒥᒃ ᑲᒪᓂᕐᒥᒃ, ᐃᕐᓂᓵᕐᓯᒪᓗᓂ ᐃᓱᒫᓗᖕᓂᖅ, ᐃᓚᒥᒃ ᑲᒪᓂᖅ.

ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᑎᑎᕋᕆᑦ:

ᐊᐱᕆᔪᓐᓇᖅᑖᒃᑭᒃ ᕉᑕ ᐅᕙᓘᓐᓃ ᒦᒐᓐ ᐆᒪᑎ ᐱᓕᕆᐊᓴᒃᑰᕐᓗᑎᑦ ᑲᐅᔨᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ.

 ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᓗᑎᑦ ᐅᕗᖓ:

ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᒪᔪᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᓛᖅᐳᒍᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᒃᓂᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᖅ ᐱᒋᐊᖅᓵᓕᓛᓕᖅᑐᖅ!

ᐊᖏᕐᓂᖅ ᐆᒻᒪᑎ ᐃᕐᓂᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᐸᓯᔭᒃᓴᐅᙱᒻᒪᑦ

 ᐆᒻᒪᑎ ᐃᕐᓂᐅᕐᓂᕐᒧᑦ; ᐃᖃᔪᖅᑐᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓇᓱᖕᒪᑦ ᐃᓕᖁᓯᑐᖃᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᖁᓯᖓᓂᒃ ᐃᕐᓂᓱᖕᓂᐅᑉ ᐊᔨᒌᖏᑐᒥᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎᑦᑰᖓᙱᓗᓂ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᖅ ᕿᑐᕐᖏᐅᕈᓐᓇᕐᓂᖓᓂ ᐊᕐᓇᖅ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᕗᖅ ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ. ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᖅ ᑕᑎᒃᓴᕆᐊᖃᙱᑦᑐᖅ ᑖᓱᒥᖓ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᑭᖑᕕᖅᓯᓗᓂᓘᓃᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎᐅᑉ ᐱᖁᔭᖓᓂᒃ, ᐋᓐᓂᐊᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓗᐊᖅᓴᖅᑕᐅᓂᖓᓂᒃ. ᐃᓱᒫᓗᒋᔭᖃᕈᕕᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᒪᒋᔭᕗᑦ ᐊᐱᖁᑎᒃᓴᖃᖅᐸᑕ ᖃᓄᐃᓐᓂᕆᔭᕐᓂᒃ, ᐅᖃᖃᑎᖃᕈᓐᓇᐃᓐᓇᐅᔭᖅᐳᑎᑦ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᒥᒃ ᓘᒃᑖᒥᒡᓘᓃᑦ. ᐆᒻᒪᑎ ᐃᕐᓂᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖃᔪᑐᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᔪᑦ ᐃᒻᒥᒃᑰᖅᐳᑦ ᐃᕐᓂᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᖓᔪᓄᑦ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᖅᑑᒃ ᐅᖃᐅᓯᕆᖃᖅᑕᖅᑕᖏᑦ ᐃᓱᒪᒋᓯᒪᔭᖏᓪᓗ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᓪᓗ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᑉ ᐱᓂᐊᕐᓂᖏᒃ ᐆᒻᒪᑎᐅᑉ ᐃᕐᓂᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᕐᓴᐅᑉ ᐱᓂᐊᕐᓂᕆᙱᑕᖏᑦ.

 ᐃᓘᓐᓇᓂ ᐆᒻᒪᑎ ᐃᕐᓂᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᖅ ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂᒃ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐅᕗᖅ. ᐅᐸᒃᑐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ, ᑐᓴᕆᐊᖃᕐᑕᕐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᕙᓕᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐱᑎᑕᐅᓪᓗᑎᑦ. ᖃᕐᓄᓕ ᑕᐃᒪ ᐱᓂᐊᓕᖅᐱᒋᑦ ᑐᓴᖅᑕᑎᑦ ᐸᓯᔭᒃᓴᙳᖅᑎᑦᑎᔮᙱᑦᑐᖅ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᒃ. ᐆᒻᒪᑎ ᐃᕐᓂᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ, ᑕᓯᐅᖅᑎᒌᑦ ᑲᑐᔨᖃᑎᒌᑦ ᐸᓯᔭᒃᓴᑑᒐᔭᖅᑐᑦ ᐱᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐱᓕᕆᓕᕋᔭᕐᒪᑕ ᑕᑯᐊ ᐃᓗᓕᕆᔭᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᑉ.

© ᐊᔨᓕᐅᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᙱᑦᑐᖅ 2021, Uummati ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ